Yazılar

Beyin Nedir

Beyin Nedir

Beyin Ne Demektir? beyin Nedir Kısaca? Beyin Hakkında? Beyin Ne Demek? Beyin Nedir? Beyin Hakkında Kısaca?

Beyin Ne Demek, Beyin Merkezi Sinir sisteminin en önemli kısmı olan beyin, kafatası kemikleri içinde, ağırlığı ortalama olarak erkeklerde 1200-1350 gr, kadınlarda ise 1000-1250 gr ağırlığında, yüzeyi ise ortalama olarak 2000-2100 cm2 olan bir organımızdır Bilinen en büyük beyinli insanlar yazarlardan Trungenjew 2012 gr, politikacılardan Bismark 1807 grdır. Şimdiye kadar rastlanan en küçük beyin 369 gr, en büyük beyin 2850 gramdır. Her iki ağırlıktaki beyine sahip insanların akli dengelerinin bozuk olduğu görülmüştür

Beynin büyük veya küçük olması zeka hakkında kesin bilgi vermez. zekanın nöronların çeşidine, beyinin ağırlığına, beyin yüzeyinin girintili-çıkıntılı oluşuna, beynin omuriliğe oranına ve nöronların az veya çok olmasına bağlı olduğu düşünülmektedir.

insanda Beyin Ve Omurilik, dıştan içe doğru meninges denen üç zarla çevrilidir Şekil-2.16. Bu zarlar sert zar, örümceksi zar ve ince zardır. Bağ dokusundan meydana gelen bu yapılardan en dışta bulunanı sert zar olarak adlandırılır. Bu zar, kafatası kemiklerinin altında ve kafatasına sıkıca tutunmuştur. Sert zar, omurilik çevresinde ise serbest olarak bulunur. Sert zar altında örümceksi zar görülür. Örümceksi zar, ince, çift yapraklı bir yapıya sahip olup, dış yaprağı sert zara bağlı, diğeri onun altında yer alır.

Örümceksi zar ince zara bakan yaprağı ile ince zar arasında örümceği andıran küçük çıkıntılar görülür. Örümceksi zar, adını bu görünüşten almıştır. Örümceksi zar süngersi aralıkları ile ince zar arası beyin ve omurilik sıvısı ile Liquor-cere-brospinalis doludur. En altta ise ince zar bulunur. ince zar, beynin bütün girinti ve çıkıntılarını sıkıca örter ve taşımış olduğu bol kan damarları sayesinde beyni besler.

Örümceksi zarın üst ve alt yüzeyinden uzanan bağ doku iplikçikleri ile beyin ve omurilik zarları birbirine bağlanır Beynin Beslenmesi kulak altı deliklerden gelen iki şah daman ve ard kafa deliğinden gelen omurga atar damarı beynin altında birleşir. Buradan çıkan dalların bir kısmı ince zara gider ve beynin dışını besler. Bir Kısım dallar da dördüncü karıncıktan silvus kanalı ile I, II ve III. karıncıklara girer ve karıncıklarda kılcallar yaparak beynin içini besler. Aynı yolla çıkan toplar damarlar artık Maddeleri beyinden uzaklaştırır.

Karıncıklara giden kılcal damarlardan kan Basıncı ile çıkan sıvı plazma, karıncıkları doldurarak beyin ve omurilik içi sıvısını oluşturur. gazların dışındaki boşaltım maddeleri bu sıvıya bırakılır. Dış sıvı ise örümceksi zarın çıkıntıları ile sinüslereboşluklara dökülür.insan beyni çalışırken fazla miktarda kan alır, daha çok besine ihtiyaç duyar. Sonuçta birtakım artık maddeler oluşur. Beyin bu artık maddeleri uzaklaştıramazsa yorulur sürmenaj. Dinlenmek, uyumak, temiz ve bol hava almak beyni dinlendirir.

Beyin Ön Beyin, orta beyin, arka beyin olmak üzere üç bölümden meydana gelmiştir Önbeyin Büyük Beyin insan beyninin en büyük kısmıdır. Ön beyin uç beyin ve ara beyin olmak üzere iki önemli kısımdan meydana gelmiştir.

Uç Beyin üç beyin önden arkaya doğru derin bir yarıkla iki yarım küreye ayrılmıştır. Bu yarım küreleri iki köprü birbirine bağlar. Bunlardan üstteki köprüye nasırlı cisim, alttakine ise beyin üçgeni denir. Bu köprüler, nöron aksonlarından yapılmıştır. Beyin yanm kürelerinde birinci ve ikinci kanncık bulunur. Bu karıncıklar bir kanalla beyin üçgeninin altında bulunan üçüncü kanncıkla bağlantı yaparlar, üçüncü kanncık da bir kanalla omurilik soğanı hizasında bulunan dördüncü karıncığa bağlanır. Omurilik kanalı dördüncü karıncıkta sona erer. Beyinde, bulunan karıncıklar omurilik kanalının devamı şeklindedir .

Beyin, yanm kürelerinin üstünde, beyin yanm kürelerini enine olarak ayıran derin girintiye rolando yangı, alt kısmında ve genişçe olan yanğa ise süyus yangı denir. Beyinde bulunan çeşitli merkezler bu yarıklar boyunca sıralanmıştır.

Beyin yarım kürelerinden enine bir kesit alındığında, dışta beyin kabuğu korteks denilen 3-4 mm kalınlığında ince bir boz madde görülür. Beyindeki birçok önemli merkezler kortekste bulunur. insan beyninde yaklaşık 12-14 milyar sinir hücresi olup, bunun 9 milyarı kortekste yer alır. Korteksin gelişimi, insanda ancak 18-20 yaşlarında tamamlanır. balık, kurbağa, sürüngen ve kuşlarda korteks bulunmaz bunların beyinleri düzdür.

Bu hayvanlarda korteks yerine orta beyinde boz çekirdekler ve otonom faaliyetleri düzenleyen hipotalamus bölgesi ile somatik faaliyetleri düzenleyen talamus bölgesi bulunur. Bu kısımlar, miyelinsiz nöronların gövdeleri ile dentritlerden ve ara nöronlardan meydana gelmiştir. insanda ve diğer memelilerde boz madde bölümünün altında, nöronların aksonlarından meydana gelen ak madde bulunur. Ak maddenin bazı bölümlerinde hipotalamus gibi önemli merkezleri taşıyan boz çekirdekler görülür.

Uç Beynin Görevi isteğimize bağlı olarak yapılan hareketlerin tamamı uç beyin tarafından yapılır. hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde, beyni çıkarılan hayvanların yaşadıkları fakat dış etkilere karşı duyarlı olmadıkları, hafızalarını ve iradelerini kaybettikleri gözlenmiştir. Beyin yarım küreleri çıkarılmış bir güvercin ancak itilirse yürüyebilmekte, havaya atılırsa uçabilmekte, önüne yiyecek konsa dahi onu yiyememekte, ancak ağzına besin konursa onu yiyebilmekte, açlık hissetmemektedir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi beyin yarım küreleri zeka, hafıza, duyarlılık gibi dış alemle ilişkileri düzenleyen bütün ruhsal olayların merkezidir. Düşünerek, isteyerek yaptığımız bütün işlerin merkezleri büyük beyinde bulunur.üç beyin ön frontal lop şakak temporal lop yan parietal lop arka occipital lop merkezi central lop olmak üzere 5 alt bölüme ayrılır

Ara Beyin üç beynin ara beyin kısmı talamus, hipotalamus ve hipofız bezinin arka bölgesini içerir. Ara beyin, beyin yarım küreleri arasında kalan bölgedir. Yani bu kısım, beyin yarım küreleri tarafından sarılmıştır. Ara beynin yan duvarları talamus, tavanı epitalamus ve tabanı hipotalamusa dönüşür. Optik sinirlerin fibrilleri hipotalamusun altında çaprazlanarak kiazmayı meydana getirir Orta beynin içerisinden geçen silvus yarığı ara beyne gelince genişleyerek üçüncü karıncığı oluşturur, üçüncü karıncığın sağ ve sol yan duvarlarında talamus denilen iki büyük boz çekirdek bulunur. Bu çekirdeklere görsel yataklar da denir. Vücudun çeşitli bölgelerinden gelen duyularla, görme ve işitme organlarından alınan bütün duyular buraya gelir. Burada düzenlenerek beyin korteksine gider. Görme merkezlerinde ayrıca heyecan, ağlama, gülme gibi ruhsal olayları yaptıran, gözyaşı çıkmasını sağlayan ve mesafe ayarlayan merkezler bulunur. Kısacası talamus beyin korteksine gelen ve giden sinirlerin geçiş merkezidir.

üçüncü karıncığın alt kısmında hipotalamus bulunur. Hipotalamus, iç organların ve dokulann otomatik kontrol merkezidir. Hipotalamusta su dengesi, kan basıncı, uyku, iştah, karbon Hidrat ve yağ metabolizması, vücut Sıcaklığı, eşeysel yönelme ve olgunlaşmayı sağlayan merkezler bulunur. Vücudun iç dengesinin homeostasi düzenlenmesi buradan yapılır. Hipotalamus, ayrıca sinir hücrelerinden salgılanan özel hormonlar ile hipofiz bezinin çalışmasını düzenler. Hipofiz ise endokrin bezlerin çalışmasını düzenleyen en önemli bir iç salgı bezidir. Hipofiz bezinin arka lobu, ara beynin aşağı doğru uzayan hipotalamusa ait duvarından meydana gelmiştir. Ara beynin üst-arka tarafa doğru yaptığı uzantıdan epifiz oluşur.

Orta Beyin Orta Beyin, ponsun varol köprüsü üzerinde, beyincik ve ara beyin arasında kalan bölgedir. Burası miyelinli sinir liflerinden oluşmuştur. Orta beyin beyincik, pons, omurilik soğanı ve omurilikle bağlantı kuran sinirlerin geçtiği yerdir. Burada üçüncü karıcınğı dördüncü karıncığa bağlayan bir merkez bulunur. Orta beynin üst kısmında dört tane çıkıntı vardır. Bunlara dördüz çıkıntılar optik lop denir. Bunların içerisinde görme ve işitme refleks merkezleri yer alır. Fazla ışıkta göz bebeklerinin daralması, herhangi bir küçük seste köpeğin kulaklarının dikleşmesi, buradaki refleks merkezlerinden sağlanır. Ayrıca orta beyinde kas tonusunu ve vücudun duruşunu düzenleyen merkezler de bulunur.

Arka Beyin Omurilik soğanı ve beyincikten meydana gelmiştir Omurilik Soğanı Medulla Oblangata Bu kısım Omuriliğin kafatası içerisinde devamı gibidir ve varol köprüsünün altında, beyinciğin ön alt kısmında bulunur, uzunluğu 3 cm, ağırlığı ise 8-10 gr kadardır. Beyin yarım kürelerinden çıkıp, vücut kısımlarına giden sinirler buradan çaprazlamasına geçerler beynin sağ tarafı, vücudun sol beynin sol tarafı da vücudun sağ bölgelerini kontrol eder. Omurilik soğanı omuriliğin devamı olduğundan dışta ak madde, içte ise boz madde bulunur. Ak madde, beyinden omuriliğe, omurilikten beyine giden miyelinli duyu ve motor aksonlarından yapılmıştır. Boz madde ise sinirlerin girip çıktığı yerdir ve hayatsal faaliyetleri kontrol eder.

Bu Yapı, beyin ve omurilik zarları ile çevrilmiştir. Omurilik soğanı içerisinde 4. Karıncık bulunur. karıncık duvarlarında ayrı ayrı isimleri olan boz madde çekirdekleri yerleşmiştir. Boz madde içerisinde sinir merkezleri bulunur. Bu merkezler Solunum, dolaşım, boşaltım, metabolizma, karaciğerde şeker ayarlanması, yutma, çiğneme, öksürme, hapşırma, kusma, kan damarlarının büzülmesi veya gevşemesi gibi refleksleri kontrol eden yerlerdir. Omurilik soğanının hayati öneminden dolayı bu kısma hayat düğümü de denir. Buraya indirilen şiddetli darbeler sonucu kalp ve solunum faaliyetleri durabilir, sonuçta canlı ölür.

Beyincik Küçük Beyin = Metensefalon Omurilik soğanının üzerinde bulunur ve önünde varol köprüsü pons yer alır. Kendisine ait bağlarla beyin kürelerine, omurilik soğanına ve varol köprüsüne bağlanır. Beyincik de, beyinde olduğu gibi sert, örümceksi ve ince zarla örtülüdür. Enine kesitinde dışta boz madde, içte ak maddenin bulunduğu görülür. Ak madde, boz maddenin lopçuklarına doğru dal ve dalcıklar şeklinde uzantılar göndererek dallanır. Bu durum bir ağaç manzarasına benzediğinden beyinciğe hayat ağacı denir. Beyincik balık, kurbağa ve sürüngenlerde küçük ve belirsiz olup özelleşmemiştir. Bu Canlılarda omurilik soğanı ile birlikte bulunur.

Beyinciğin Görevi Küçük Beyin, hareket ve Denge merkezidir. Bundan dolayı değişik hayvanlarda beyinciğin büyüklüğü hayvanın hareketliliği ile doğru orantılıdır. Ayrıca beyincik, kasların çalışmasını koordine eder. Çok hareketli hayvanlarda vücuda oranla kuşlar oldukça büyüktür. Beyinciği çıkarılan bir köpek yürüyemez, aynı şekilde küçük beyni çıkarılan bir güvercin havaya atılırsa uçamaz, hemen yere düşer.

Duyu organları veya vücudun diğer kısımlarında meydana gelen değişiklikler, duyu sinirleri ile küçük beyne bildirilir. Beyincik de, bozulan dengeyi ayarlamak için kaslara emir göndererek gerekli hareketin yapılmasını sağlar.

Vücudun Dengesi, beyincik ve kulaktaki yarım daire kanalları ile sağlanır Pons Varol Köprüsü Beyinciğin hemen altında orta beyinle omurilik soğanı arasında kalın lif demetlerinden meydana gelmiş varol köprüsü pons bulunur. Ponsun ortası kalındır. içerisinde 5, 6, 7 ve 8. kafa sinir çiftlerine ait boz madde çekirdekleri bulunur. Görevi, beyinciğin bir yarım küresinden diğerine impulsları taşımaktır. Bu şekilde vücudun sağ ve sol tarafında bulunan farklı kasların yönlendirilmesine yardımcı olmaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir