Yazılar

Cehennem Nedir

cehennem Nedir

Derin kuyu, ahirette kafir ve günahkar kimselerin azap Cekecekleri ceza yeri. Kur’an-ı Kerim’de inanan ve güzel amel işleyen kimselere cennet vadedildiği gibi el-Kehf 18/107 kafir ve günahkar kimselere de Cehennem vadedilmiştir. Kafir, münafık ve müşrikler cehennemde ebedi kalırlar, orada ölmezler ve azabları hafifletilmez. tövbe etmeden günahkar olarak ölen ve Allah’ın kendilerini affetmediği mü’minler ise cehennemde, ebedi kalmazlar. Kendilerine günahları kadar azap edilir. Sonra oradan kurtulup Cennete girerler ve orada ebedi kalırlar. Alauddin abidin, el-Hediyetü’l-Alaiyye, 468.Allah cehennemi diğer yaratıklardan önce yaratmıştır ve şu anda mevcuttur, yok olmayacaktır. Nitekim şu ayet bu durumu gayet açık ifade eder.Artık o ateşten sakının ki, onun tutuşturucu odun kafir insanlarla taşlardır. O ateş kafirler için hazırlanmıştır. el-Bakara, 2/24 Kafirler için hazırlanan ateşten korkun. ali imran, 3/131.

Enes b. Malik’ten rivayet olunan bir hadiste de Peygamber Efendimiz s.a.s. şöyle buyurmuşlardır Demin cennet, ile Cehennem şu duvarın yüzünde bana arz olundu. Tecrid-i Sarih Terceme ve Şerhi, II, 483.

ateş, insan cismine çok büyük acı ve ızdırap verdiği için ahirette kafir ve münafıkların cezası ateşle verilecektir. Böylelikle cehennem, Allah’nı tutuşturulmuş ateşinin ismidir Rağıb el-isfahani, el-Müfredat, I02.

işte cehennemin en açık vasfı ateş olduğu için bazen, Cehennem yerine ateş manasına nar kullanılır Şüplıesiz ki münafıklar nar Cehenneın’ın en aşağı tabakasındadırlar. en-Nisa, 4/145.

Kur’an-ı Kerim’de Cehennem’in yedi kapısının olduğu belirtilmektedir.

Cehennemin, yedi kapısı olup, her kapıdan onların girecekleri ayrılmış bir Kısım vardır. el-Hicr, 15/44. Bu ayet iki şekilde tefsir edilmiştir

a- cehenneme girecekler çok olduğu için

b-Cezalandırma azgınlığın çeşit ve derecelerine göre olacağı için Cehennemin, yedi kapısı veya tabakası vardır. Bu kapı veya tabakalar şunlardır

1-Cehennem yukarıda söz konusu edildiği şekilde Kur’an-ı Kerim’in yetmişyedi ayetinde geçmektedir.

2-Laza alevli ateş Hayrı’ allah onu azabdan kurtarmaz Çünkü o Cehenneın alevli bir ateştir el-Mearic, 70/15.

3-Sair pılgın ateş O şeytanlara ahirette çılgın ateş azabı hazırladık. el-Mülk, 67/5. Ayrıca on beş ayette daha bu isimle geçmektedir. 22/4 31/21 34/12 vs.

4-Sakar kırmızı ateş Hem ey Rasûlüm bilir misin, nedir o sakar Cehennem. el-Müddessir, 14/27

5-Haviye uçurum O, kızgın bir ateştir el-Karia, 101/9-11.

6-Hutame kalbleri saran ateşli kaygı Şüphesiz o, Hutame ye ateşe atılacaktır. Hümeze, 104/4.

7-Cahim yanan kızgın ateş

Küfredenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar Cahim’in yaranıdırlar. el-Maide, 5/10.

Cehennem’de görülecek azabın miktar, şiddet ve şekillerini ancak Allah ve Rasûlü’nün bizlere bildirmesiyle ve bildirdikleri kadarıyla bilebiliriz. Kur’an-ı Kerim’de belirtildiğine göre

a-Cehennem kafirleri çepe çevre kuşatır Cehennem inkar edenleri şüphesiz çepeçevre kuşatacaktır. el-Tevbe, 9/49.

b-Cehennem ateşi sönmez Biz sapık kimseleri kıyamet günü yüzü koyun, körler, dilsizler ve sağırlar olarak haşrederiz. Varacakları yer cehennemdir Onun ateşi ne zaman sönmeye yüz tutsa hemen alevini artırırz. isra, 17/97.

c- Cehennem dolmak bilmez O,gün cehenneme, doldun mu?deriz. O! Daha var mı? der. Kaf, 50/30.

d-Kaynarken çıkardığı ses Rablerini inkar eden kimseler için Cehennem azabı vardır. Ne kötü bir dönüştür. Oraya atıldıkları zaman onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Nerede ise öfkesinden çatlayacak gibi olur. içine her bir topluluğun atılmasında bekçileri onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Onlar evet, doğrusu bize bir uyarırı geldi fakat biz yalanladık ve Allah hiç bir şey indirmemiştir, siz büyük bir sapıklık içerisindesiniz, demiştik derler. el-Mülk, 67/6-9.

e-Ateş onların yüzlerini yalar, dişleri sırıtıp kalır. el-Mü’minün, 23/104.

f-Boyunlarında halkalar ve zincirler olarak kaynar suya sürülür, sonra ateşte yakılırlar. el-Mü’min, 40/70-72.

g-inkar edenlere ateşten elbiseler kesilmiştir-. Başlarına kaynar su dökülür de bununla karınlarındakiler ve derileri eritilir. demir topuzlar da onlar içindir. Orada uğradıkları gamdan ne zaman çıkmak isteseler, her defasında oraya geri çevrilirler. Ve kendilerine yakıcı azabı tadındenir. el-Hacc, 22/19-22.

h-Derileri yandıkça azabı tatmaları için yeniden başka derilerle değiştirilir. en-Nisa, 4/56.

i-Ölümü isterler fakat azabları devamlıdır, ölmezler. bk. 43/74-77 35/36.

Hz. Peygamber’in ifadesine Göre

Cehennem ateşi miktarca ve sayıca dünya ateşleri üzerine altmış dokuz derece fazla kılınmıştır. Bunlardan her birinin harareti bütün dünya ateşinin harareti gibidir. Tecrid-i Sarih Tercüme ve Şerhi, IX, 50.

Kur’an-ı Kerim, Cehennem ehlinin çekeceği azap ve yiyecekleri hakkında da bir takım tasvir ve izahlarda bulunur Nasıl ağırlanmak için bu nimet mi hayırlı yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu zalimler için bir fitne sınama vesilesi veya azap kıldık. O, Cehennem’in dibinde çıkan bir ağaçtır. Tomurcukları şeytanların başları gibidir. Onlar ondan yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklar. Sonra onların, bunun üzerine kaynar su karıştırılmış bir içkileri vardır. Yedikleri zakkum, boğazlarını yakar Yanan boğazlarını dindirmek için içecek bir şey ararlar. Ama kaynar su katılmış kusuntu ve irinden başka içecek bulamazlar. Saffat, 37/62/67. O ayetlerimizi inkar edenleri yakında bir ateşe sokacağız, öyle ki derileri piştikçe azabı tatsınlar diye onlara başka deriler vereceğiz! Şüphesiz Allah daima üstün ve hikmet sahibidir. en-Nisa, 4/56.

Cezalar, işlenen suçlar cinsinden olacaktır. Dilleriyle suç işleyenlerin cezaları dillerine elleriyle günah işleyenlerin cezaları ellerine vs. tatbik edilecektir.

Cehennem’in yakacağı hakkında da Kur’an’da bilgi verilmekte ve şöyle denilmektedir Ey inananlar, kendinizi ve ailenizi bir ateşten koruyun ki, onun yakıtı insanlar ve taşlardır. et-Tahrim, 66/6.

Kur’an’da Cennet ehli ile Cehennem ehli arasında konuşmalar yapılacağı da belirtilerek bu konuşmalardan nakiller yapılmaktadır O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar sür’atle cennete, girmekte olan müminlere derler ki Ne olur bize bakın da sizin nurunuzdan alalım. Onlara Arkanıza dönün de nur arayın! denilir Kendileriyle alay eden bu ses, onlara diyor ki Arkada kalan dünyaya dönün nur orada aranır. Nurun kaynağı, dünyada yapılan işlerdir. Böyle denilir ve müminlerle münafıkların aralarına kapılı bir sur çekilir ki, onun içinde rahmet vardır. Dış yönünde de azap. Münafıklar, onlara seslenirler Biz de sizinle beraber değil miydik Müminler derler ki Evet ama, siz kendi canlarınıza kötülük ettiniz. inananların başlarına felaket gelmesini gözlediniz. Şüphe ettiniz, kuruntular sizi aldattı. Allah’ın emri olan ölüm gelinceye kadar böyle hareket ettiniz. O çok aldatıcı şeytan sizi Allah hakkında aldattı. el-Hadid, 57/13-14. Başka bir yerde de şöyle anlatılır

Cennet halkı, ateş halkına seslendi Rabbimiz’in bize vadettiğini biz gerçek bulduk. Siz de Rabbiniz’in size vadettiğini gerçek buldunuz mu? Onlar da Evet dediler ve aralarında bir ünleyici Allah’ın laneti zalimlerin üzerine olsun! diye ünledi. el-a ‘raf, 7/44-45.

insanın eğitimi ve iyi davranışlara yönlendirilmesi açısından Cennet ve Cehennem inancının dünya hayatına etkileri açıktır. Kişi, gizli ve açık yaptığı her şeyin karşılığını, bulacağını ve cehennemdeki cezanın dehşetini hatırladığında, elbette hareketlerine çeki düzen verme ihtiyacını duyacaktır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.