Yazılar

işletme Nedir

işletme Nedir

işletme Ne Demektir? işletme Nedir Kısaca? işletme Ne Demek? işletme Nedir? işletme Hakkında? işletme Hakkında Bilgi?

işletme Ne Demek, işletme insanların ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla üretim faktörlerini şuurlu ve sistemli bir şekilde bir araya toplayarak işleyen veya işleten her iktisadi birim.

insanların ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetlerin ortaya konulmasına üretim denir. Üretimi gerçekleştirebilmek için üretim faktörleri olan toprak, emek ve sermayenin bir araya getirilmesi gerekir. insanların ihtiyaçlarının artması grup halinde çalışmayı gerekli kılmış ve sonuçta işletme doğmuştur.

On dokuz ve yirminci yüz yılda dünya savaşlarının getirdiği ekonomik şartlar işletmenin önemini daha da arttırmıştır. Türkiye’de işletmeciliğin 1883’te Ticari Mektebin açılmasıyla başladığı kabul edilir. Bugünkü istanbul iktisadi ve idari Bilimler Fakültesinin temeli Ticari Mektebe dayanır. Bunu ta kip eden yıllarda (1936) da istanbul iktisat Fakültesi, (1944) izmir, (1954) ankara, (1958) Eskişehir’de konu ile ilgili okullar açılmıştır. Bu günde Türkiye’nin yönetici ihtiyacını karşılamak için kurulan birçok eğitim kurumunun yanında yabancı ülkelere de staj için çok sayıda öğrenci gönderilmiştir.

işletmeler kurulurken çeşitli gayeler güderler; bağımsız bir iş sahibi olmak, kazanç sağlamak, halka hizmet etmek, işsizliği azaltmak, ülkedeki gayri safi milli hasılayı arttırmak gibi. Bir işletme, varlığını tehdit eden sayısız tehlikelerle dolu bir ekonomik çevrede yaşadığına göre varlığını sürdürmesi ve bunun içinde gelişip büyümesi ve iktisadi çevreye uyması gerekir. işletmelerin gayelerine ulaşabilmeleri için iyi bir planlama, organizasyon, koordinasyon ve denetim kurması şarttır.

işletmeler özelliklerine ve büyüklüklerine göre bölümlere ayrılır:

1-) Özellikleri bakımından; üretim araçlarının mülkiyetine, iş koluna, yapılan işlerin cinsine, işletmelerin sürekli olup olmamalarına göre;

2-) Büyüklükleri bakımından; büyük, orta, küçük, cüce işletmelerdir. Bu tür bir ayırım A.T.’de büyük bir önem kazanmıştır. A.T.’nin yaptığı araştırma neticesinde yukarıdaki tasnifin şekillenmesi şöyledir: işletmenin yönetim ve dış ile ilişkisi daha çok şahsi ise ve işçi- işveren ve müşteri ilişkisi şahsi bağlar şeklinde ise bu tür işletmeler küçük veya orta işletmelerdir. Çalışanların sayısı, sermaye, üretim kapasitesi, belirli dönemde kullandığı ham madde, belirli sürede yapılan satış, bir bütün olarak işletmenin büyüklüğünü belirlemede başvurulan kriterlerdir. Cüce işletmelerin tasnifi ise; bir işçiyi mesai Saati içinde devamlı çalıştırmayıp da günün birkaç saatinde iş yapan veya çalışan işletmelerdir.

Türkiye’de Bu Günkü Mevzuata Göre işletmelerin hukuki Şekilleri Aşağıdaki Gibidir

 • I. Özel işletmeler:
  1. Şahıs işletmeleri:
  A-) Tek şahıs işletmeleri,
  B-) adi ortaklıklar,
  C-) Kollektif şirket,
  D-) adi komandit şirket.
  sermaye işletmeleri
 1. A-) Anonim şirket,
  B-) Limited şirket,
  C-) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket.
 • 3-) kooperatif işletmeleri
  4-) Dernek ve tesislerin işletmeleri
  II. Kamu işletmeleri:
  1-) Katma bütçe li idarelerin işletmeleri,
  2-) Döner sermayeli işletmeler,
  3-) Mahalli işletmeler (idarelerin),
  4-) Kamu iktisadi teşebbüsler,
  5-) Karma teşebbüsler,
  III. Yabancı sermayeli işletmeler

Bunlar değişik kanunlarla kurulan işletmelerdir.

Bir ülkenin ekonomisi değişik büyüklük ve alanlarda faaliyet gösteren işletmelerden meydana gelir.

ekonomide işletmeler ne üretecektir? Nasıl üretecektir? sorularına cevap verir. ekonominin gelişmesi,

işletmelerin büyümesi ve sayısının artmasından başka birşey değildir. Bütün bunların ışığında bir

ülkenin gelişmesi, halkın refah içinde bulunması; ileri teknoloji kullanan devamlı ve tam kapasite de çalışan, yatırım yaparak gelişen işletmelere sahip olmasına bağlıdır. Türkiye’nin de iktisadi kalkınması, kuvvetli, tam kapasitede çalışan, ihracat yapan işletmelerin çoğalması ile mümkündür.

işletmelerde Birleşme

işletmeler güçlerini birleştirmek, patent ve buluşları ortak kullanma, standartizasyona gitme, finansman imkanlarını arttırma, ekonomide güç sağlamak gibi maksatlarla birleşirler. işletmelerde birleşme iki doğrultuda olur

A-) Yatay (Horizontal) işbirlikler

Aynı üretim branşındaki işletmelerin işbirliği etmesi sonucunda ortaya çıkar. Çok defa gaye, aralarında rekabeti kaldırıp, pazarda güçlü olmaktır.

B-) Dikey işbirlikleri

Birbirini izleyen üretim ve ticari basamaklar arasındaki işbirliğidir. Birleşmeler sonucunda karteller, tröstler, konsernler, holdingler ortaya çıkar.

Karteller

Hukuki durumlarını muhafaza etmek kaydıyla aynı daldaki işletmelerin piyasada aralarındaki rekabeti kaldırmak veya azaltmak gayesi ile birleşmesidir.

Konsern

Her işletme hukuki durumunu muhafaza etmekle beraber ekonomik bir yönetim altına girmelerini kabul etmekle meydana gelen işletme topluluğu.

Tröst

işletmelerin hukuki bağımsızlıklarını tamamen feda ederek bir araya gelmeleridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.