Yazılar

Kanser Çeşitleri ve Teşhis Yolları

kanser Çeşitleri ve teşhis Yolları

Habis urlar çıktıkları dokulara göre, kan­ser, sarkom, koryonepitelyoma, Hodgkin, habis Lenfoma, kan kanseri gibi isimler alırlar. organ bakımından en çok görülen tumörler sırasıyla akciğer kanseri, barsak ve rektum kanseri, meme kanseri, uterus ( rahim ) kanseri, prostat kanseri, mesane ve böbrek kanseri, lemfoma ve lö­semidir. hastalık bazen ufak bir yara veya şişlik şeklinde gorulur. Bazen fonksiyonel bir bozukluk şeklinde, ağrı, kanama veya akıntı şeklinde de başlayabilir. deri ve me­me kanserleri, ilk belirtileri kolayca görülebileceğinden erken hissedilir ve teşhis edilirler. kadın genital organlarının, mide, bar­sak ve karaciğer gibi iç organların en-doskobik metot iie gözlenmesi için ba­zı araçlar geliştirilmiştir. Akciğerler bronkoskop, mide gastroskop denen araçlar­la gözlenir ve gerekirse hastalıklı veya şüpheli görülen yerlerden parça alınabi­lir

Akciğerlerde ve iç organlarda meyda­na gelen tumcral büyümeler, radyolojik metot ile yani röntgen ışınları ile filmi alınarak görünür hale getirilebilirler. Has­talıklı dokudan çok ufak bir parça alıp mikroskop altında kanseri aramaya biyop­si metodu denir. Bazen organ veya doku­nun salgısını ve dökülen hücrelerini gene mikroskop altında yayıp incelemek yolu yani smear metodu ( papanicolaou ) er­ken teşhise varmak için kullanılır. akciğer kanserinin erken teşhisi için balgamda, Mide Kanseri için mide suyunda ve kadın­ların kollum ( rahim ağzı ) kanserinde vajinal akıntıda bu metot uygulanabilir. Kan kanserlerinde kanın ve şekilli elemanları­nın mikroskobik incelenmesi hastalığın er­ken teşhisini ve seyrini ta kip etmek ola­nağını verebilmektedir.

insanların ölüm nedenleri arasında bugün için kalp hastalıklarından sonra ikinci sı­rayı alan bu hastalıktan korunmak için tek çarenin erken teşhis olduğu ve bu sayede birçok insanın kanseri yendiği u-nutulmamalıdır. Aşağıda sıralanan belirtiler ( semptomlar ) hissedildiğinde veya görüldüğünde hemen bir doktor kontrolüne baş vurulmalıdır. Ağız: Birkaç günden fazla şurup de iyileş­meyen herhangi bir ağız yarası doktora bildirilmelidir.

Gırtlak
Bir haftadan fazla suren ses kı­sıklığından kuşkulanmalıdır. Ses tellerini incelemeye tabi tutan doktor, tahriş, ilti­hap ve tümör arasında ayırıcı bir teşhise varacaktır.

Akciğer
Uzun süren öksürük, hafif ateş fazla balgam çıkarmak, yan ağrısı gibi se­bepler bir enfeksiyonda husule gelebilir. tedavi ile geçmeyen hastalığın teşhisinin radyolopk inceleme ile kesinleştirilmesi gerekir.

Mide
Mide kanseri seyrek olarak ağrı ya­par. ilk belirtileri iştah kaybı, ishal, bü­yük abdestte siyahlıkların görülmesi, kusma veya yutarken zorluk çekmektir. Radyolojik veya endoskopik metotlar kul­lanılarak erken teşhise varılabilir.

Meme
Kadın veya erkekte bir hafta için­de kaybolmayan ağrı, şişkinlik, meme uç­larında çekilme, çukurlaşma, kanlı veya kansız herhangi bir akıntının mutlaka u zerinde durulması gerekir Eğer doktor bir şişliğin alınmasını veya biyopsi yapılmüss-nı isterse bu tetkiki geciktirmeden yaptır­malıdır Çunku kesin teşhis ancak mıkroskopık incelemeyle yapılabilir

Genıtal organlar Uzun sureli, düzensiz veya anormal kanamalar, ele gelen şiş­likler, özellikle 35 yasından sonra görül­düğünde daima muayeneyi gerektirir Âdet kesiminden sonra, yanı menopozda meydana gelebilecek her turlu akıntı veya ka­nama smear metodu ile tetkik edilmeli, ge­rekirse biyopsi yapılmalıdır Papanıcolaou testi özellikle kollum kanserinin erken teş­hisinde bir tarama metodu olarak çok yaygınlaşmıştır Kollum ve vaıen cidarın­dan sıyırma yoluyla alınan hücreler bir cam üzerine yayılır, tespit edilir ve boyan­dıktan sonra mikroskop altında incelenir Rahim kanserlerini teşhis etmek için endometrıum biyopsisi yanı probe ( kuretaı ) mutlaka yapılmalıdır. Kan Halsizlik, ateş kansızlık, lenf bezlerinin şişmesı gibi hallerde lösemi denen kan kanserinden veya Hodgkın denen di­ğer habis bir hastalıktan şüphe edilebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir