Yazılar

Korucu Nedir

Korucu Nedir

bekçi manasında kullanılan bir terim. Saraya ait çayırlarla koruların muhafazasında kullanılan bekçilere bu ad verilirdi. Saray korucularının bir kısmı maaşlı, bir kısmı da bu hizmetlerine karşılık avarız-ı divaniyye (harb sebebiyle tahsil edilen vergi), bedel-i menzil (Osmanlılarda menzil teşkilatının senelik masrafları için alınan vergi), imdadiyye-i seferiyye (eskiden Osmanlı devrinde muharebe masrafına karşılık olmak üzere, halktan alınan örfi vergiye verilen ad) gibi vergilerden muaf idiler. Maaşlı olanlar, acemi oğlanları arasından seçilirdi.

Yeniçeri ocağını teşkil eden cemaat, bölük ve sekbandan seçilme bir sınıf askere de korucu adı verilirdi. Bunların vazifesi istanbul etrafındaki ormanlarla su yollarını korumaktı.

Bugün köylerde, mezralarda mal ve can güvenliğini temin etmek için görevlendirilen silahlı kişilere de bu isim verilmektedir. Korucular, köy ihtiyar meclislerince görevlendirilirler ve köy muhtarlarının denetim ve emrinde çalışırlar. Köy kanunlarına göre 22 yaşını bitirmiş, 60 yaşını geçmemiş olanlar korucu olabilirler. Olağanüstü hal ilan edilen il sınırları içersinde lüzum görülürse valinin teklifiyle içişleri Bakanlığının onayıyla y eteri kadar geçici köy korucusu görevlendirilir. Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde halen uygulanan geçici koruculuk sistemi böyledir (13.10.1993).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir